Skip links

Contraindicacions i efectes secundaris

Com sempre i com en tot en Medicina, cal valorar els avantatges i contraposar-les als inconvenients. No podem sotmetre un malalt a un risc determinat amb la pretensió d’evitar un altre risc d’igual o menor envergadura.
Partint d’aquestes premisses, no hi ha contraindicacions absolutes per a l’aplicació d’Oxigenoteràpia hiperbàrica, sempre que la indicació que la justifiqui sigui sòlida i consistent. No obstant això, haurem d’adoptar algunes precaucions en determinades situacions que enumerem a continuació.

 1. Història de pneumotòrax espontani.. No és una contraindicació però obliga a adoptar precaucions i cautela durant els procediments de despressurització en que el volum d’aire retingut podria dilatar-se.
 2. Pneumotòrax traumàtic  o de qualsevol origen. Obliga a modificar la tècnica de compressió i sobretot de despressurització. En alguns casos cal implantar un sistema de drenatge aeri. Per descomptat aquestes mesures només seran aconsellables en cas d’indicacions vitals o d’importància primordial.
 3. Malalties pulmonars bulloses o quístiques. Per les mateixes raons anteriors caldrà modificar la tècnica de compressió i descompressió i restringir l’aplicació d’OHB en aquests malalts per indicacions molt importants o de veritable urgència.
 4. Malalts sotmesos a descoagulació total per profilaxi antitrombòtica. Caldrà extremar les precaucions durant la fase de compressió perquè en cas de produir-se un barotrauma otorrinolaringològic, encara que mínim, podria produir-se una hemorràgia més important. Adoptant aquestes precaucions, no s’incorre en cap risc sobreafegit.
 5. Procediments invasius amb globus de pneumotaponament (drenatges, traqueostomia). Els canvis de pressió afectaran el volum del globus i durant la fase de compressió disminuirà l’estanquitat del dispositiu. L’alternativa més senzilla per a resoldre aquest problema és inflar les pilotes de pneumotaponament amb sèrum o altres líquids no irritants.
 6. Venòclisi i dispositius de perfusió. El personal sanitari haurà d’adoptar les precaucions prèviament definides per a aquests dispositius a fi de no modificar-ne el funcionament, i si cal corregir-ho.
 7. Malalts intubats i/o sotmesos a ventilació mecànica.A més de les precaucions en els globus de pneumotaponament cal utilitzar aparells de ventilació mecànica adaptats a l’ambient hiperbàric que, en l’actualitat, requereixen el marcatge “HYPERBARIC APPROVED”. En el cas eventual d’utilitzar per ignorància o per error, aparells de ventilació mecànica no adaptats, es produirien indefectiblement modificacions de Volum minut i/o de Freqüència respiratòria.
 8. Malalts portadors de marcapassos. Serà necessari consultar les especificacions del fabricant del dispositiu en relació al marge de tolerància als augments de pressió ambiental. PRECAUCIÓ: amb freqüència les especificacions que aporten els venedors d’alguns dispositius o els seus delegats, contenen errors tecnològics importants en relació als canvis de pressió.
 9. Claustrofòbia. És comprensible la dificultat de persones sensibles per a romandre durant un temps tancat dins d’un compartiment tancat. Aquest risc o impossibilitat és màxim en les petites cambres monoplaça per a una sola persona. En les cambres multiplaça de major grandària, el personal sanitari que acompanya als malalts els ajuda a resoldre el problema que se soluciona satisfactòriament en la majoria dels casos. En els casos més rebels, sempre existeix la possibilitat de passar el malalt claustrofòbic a l’avantcambra (exclosa d’entrada/sortida d’emergència) i sortir de la cambra sense interrompre la sessió de tractament dels altres malalts.

Forma part de l’entrenament del personal sanitari mèdic i/o d’infermeria conèixer i dominar amb destresa les tècniques necessàries i imprescindibles per a fer front a tots aquests problemes d’una forma eficaç, segura, i innòcua per als pacients. Aquest és un dels factors diferencials de CRIS-UTH.

Cap medicament ni modalitat terapèutica està exempta d’efectes indesitjables ja siguin secundaris o tòxics. Seria una fal·làcia ocultar els efectes secundaris de l’Oxigenoteràpia hiperbàrica que són pocs però ben definits i perfectament controlables.

 1. Barotraumatismes otorinolaringològics. Els malalts sotmesos a Oxigenoteràpia hiperbàrica han d’aprendre a practicar la maniobra de Valzalva per a adaptar les seves orelles a la pressió d’una forma innòcua i ben tolerada. En cas negatiu, es podria produir un barotrauma orella mitjana amb una alteració timpànica que podria aconseguir la perforació. Existeix també el risc de Barotrauma sinusal, menys freqüent, però que no s’evita amb la maniobra de Valzalva, i en cas que es produeixi l’única alternativa serà interrompre el tractament. El risc de barotrauma és inversament proporcional a la grandària de la cambra hiperbàrica. Com més gran és la cambra, menor és la dificultat. En les petites cambres hiperbàriques d’un sol compartiment, el risc de barotrauma del timpà o dels sins és màxim. En les cambres multiplaça per a diverses persones, el personal sanitari de l’interior de la cambra ajuda els pacients a evitar aquest problema.
 2. Miopia hiperbàrica. En. En tractaments de mitjana o llarga durada pot aparèixer una alteració visual equivalent a un trastorn de refracció que es manifesta en forma de miopia. Es deu a un efecte combinat de la deformació del globus ocular i un canvi de la permeabilitat del cristal·lí. Aquest efecte és reversible i es recupera de manera espontània sense seqüeles entre 30 i 60 dies després de finalitzar el tractament hiperbàric. Els malalts ancians, amb gran freqüència afectes de hipermetropia, poden interpretar aquest efecte secundari com una millora sobre la seva funció visual en contrarrestar-se l’alteració refractiva pròpia de la seva condició hipermetròpica. Lamentablement, aquesta millora serà també transitòria.
 3. Cataractes. L’oxigenoteràpia hiperbàrica no indueix formació de cataractes en ulls prèviament sans. No obstant això, si existeix una cataracta prèvia incipient, es pot produir una acceleració de l’evolució d’aquest procés. Caldrà com sempre valorar els avantatges enfront dels inconvenients en funció de la prioritat de la indicació de l’OHB.
 4. Toxicitat neurològica aguda. En aplicacions de OHB que requereixin pressions ambientals elevades (3 ATA) es pot produir una síndrome d’irritació cortical que es manifesta en forma de brot convulsiu tònic-clònic superponible exactament a una crisi epilèptica. La seva evolució és també la mateixa. No produeix cap efecte a mitjà ni a llarg termini i la recuperació és espontània al cap d’uns minuts. L’administració de corticoides i immunosupressors és un factor de risc que augmenta la prevalença d’aquest fenomen que s’observa aproximadament una cop cada 2000-5000 tractaments hiperbàrics.
 5. Toxicitat pulmonar crònica. Des d’un punt de vista teòric, l’aplicació contínua i repetitiva en tractaments hiperbàrics (més de 200 sessions seguides d’OHB) podria ser causa d’una alveolitis extrínseca. Es manifesta per una reducció inicial de la Capacitat vital, que augmentaria els dies següents si no s’interrompés el tractament. En l’experiència de CRIS-UTH, actualment superior als 400.000 hores/malalt de tractament, no hem observat ni un sol cas de toxicitat pulmonar crònica.
 6. Accidents mecànics. Explosió o deflagració.Qualsevol recipient hermètic sotmès a pressió interior experimenta indefectiblement el risc d’esclat o explosió. Aquest risc no té excepcions, i afecta a tota mena de recipients de pressió; per exemple a les bombones de butà o de gasos medicinals, així com als recipients d’aire comprimit que utilitzen els bussadors. Òbviament, les cambres hiperbàriques no són una excepció. Si s’han pressuritzat amb gasos combustibles o comburents, com l’oxigen, existeix a més el risc de deflagració o flamarada. És una possibilitat remota però existent per la qual cosa no ha de ser subvalorada. Són lamentablement famoses i molt ben conegudes les explosions produïdes per dispositius de Gas natural domèstic que han destruït edificis sencers. Aquests accidents poden ser de tres tipus.
 • Despressurització sobtada de la cambra, sense esclats ni incendi, però que provoca un efecte explosiu que afecta els objectes i les persones que estaven dins de la cambra amb resultats que poden variar des de barotraumatismes lleus fins a despressurització explosiva i fatal.
 • Esclat o explosió del recipient, la qual cosa provoca danys de gran envergadura a l’entorn de la cambra i generalment evolució fatal dels seus ocupants. En la història hiperbàrica mundial s’han produït unes dues dotzenes d’esclats o explosions de cambres hiperbàriques monoplaça de petit volum. No es té constància d’esclat o explosió de cap cambra hiperbàrica multiplaça certificada.
 • Deflagració o incendi incontrolat a l’interior de la cambra hiperbàrica amb resultats fatals. Al llarg del segle XX, s’han produït quatre casos de deflagració o flamarada incontrolada, a l’interior de cambres multiplaça de gran volum. En tots aquests casos es van detectar violacions flagrants de les mesures de seguretat.

CRIS-UTH considera el seu deure i obligació moral informar de la possibilitat d’aquests accidents encara que siguin remots i reduïts al valor simplement anecdòtic. Complim amb la nostra responsabilitat i deure professional informant d’aquests fets que són absolutament evitables si s’adopten les mesures de seguretat necessàries i establertes per les institucions internacionals de control de qualitat al medi hiperbàric. Aquesta és una raó de més perquè pacients i professionals sanitaris seleccionin amb molt de criteri i atenció a quins centres hiperbàrics poden dirigir-se o remetre els seus pacients, rebutjant tots aquells que no compleixin estricta i escrupolosament les mesures de seguretat establertes. És important destacar que la sinistralitat hiperbàrica en cambres hiperbàriques multiplaça a Espanya és nul·la perquè mai s’ha produït un accident explosiu o deflagratori (incendi). En canvi en els últims anys han tingut lloc tres episodis de despressurització d’una cambra monoplaça individual de diferents marques a causa d’una fallada en el sistema de tancament i obertura de la porta d’accés.

  1. EFECTES SECUNDARIS POSITIUS O FAVORABLES. D’una forma general i gairebé universal, els malalts sotmesos a tractaments de mitjana o llarga durada amb oxigenoteràpia hiperbàrica experimenten un augment i una important millora de la seva capacitat integrativa, millora funcional, augment del perímetre de marxa, millora de la disfunció erèctil, major capacitat cognoscitiva en els ancians, i en general millora important de l’estat general que és especialment manifesta en els malalts neoplàsics o amb malalties que produeixen alteracions importants de l’estat general. Recordem que l’OHB és un potent estimulant de la síntesi d’òxid nítric.

Encara que pugui semblar una afirmació sorprenent, en línies generals l’aparició d’efectes tòxics directes per l’oxigenoteràpia hiperbàrica és sensiblement inferior a la toxicitat aguda i crònica de l’oxigenoteràpia normobàrica a pressió atmosfèrica mantinguda de forma continuada durant processos prolongats. L’explicació és que la hiperbaria desencadena una formació espontània i exuberant d’antioxidants fisiològics que atenua i neutralitza de manera ràpida la formació d’Espècies reactives d’oxigen, amb la qual cosa l’anomenat Estrès oxidatiu no es produeix o es manifesta de manera precària. En l’aplicació d’oxigen a pressió atmosfèrica aquest mecanisme de defensa és molt menor i insuficient en molts casos.